FUNDACJA SALUS HOMINI

  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek

REGULAMIN CENTRUM WOLONTARIATU HOSPICYJNEGO FUNDACJI "SALUS HOMINI"


Regulamin określa szczegółowe zasady wykonywania świadczeń przez wolontariuszy Centrum Wolontariatu Fundacji „ Salus Homini”, zwanego dalej CW.

§1

W rozumieniu niniejszego Regulaminu:

1. wolontariusz – to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz.873 z późn. zm.) oraz w niniejszym Regulaminie.
2. koordynator – to osoba, która organizuje działania CW, a szczególności powierza zadania wolontariuszom oraz sprawuje nadzór nad ich wykonaniem.

§2

1. Każda osoba może zostać wolontariuszem CW.
2. Osoba uzyskuje status wolontariusza CW z chwilą przystąpienia do wykonywania świadczeń na zasadach określonych w porozumieniu oraz niniejszym Regulaminie.
3. Osoba, która ukończyła 18 lat sama zawiera porozumienie.
4. Osoba, która ukończyła lat 13, a nie ukończyła lat 18, sama zawiera porozumienie, a jej rodzic lub opiekun powinien wyrazić zgodę na zawarcie takiego porozumienia.
5. Za osobę, która nie ukończyła lat 13 porozumienie zawiera rodzic lub opiekun.

§3

Wolontariusz ma prawo do:

1. uzyskania informacji o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach,
2. bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania świadczeń,
3. uzyskania informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z działalnością w CW,
4. uzyskania informacji o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
5. zwrotu kosztów przejazdów wykonanych na polecenie koordynatora,
6. zaopatrzenia z tytułu wypadku przy wykonywaniu poleceń,
7. otrzymania zaświadczenia o zadaniach realizowanych przez niego w ramach CW,
8. potwierdzenia na piśmie treści porozumienia zawartego pomiędzy wolontariuszem a Fundacją „ Salus Homini”,
9. swobodnego wyrażania myśli i opinii,
10. określenia czasu wykonywania świadczeń w CW,
11. wyboru rodzaju i charakteru świadczeń wykonywanych w CW,
12. rezygnacji z wolontariatu w CW.

§4

Wolontariusz jest obowiązany do:

1. należytego wywiązywania się z obowiązków wolontariusza oraz sumiennego i starannego wykonywania powierzonych zadań,
2. wykonywania czynności pod nadzorem koordynatora i podporządkowania się jego poleceniom,
3. zachowania czystości i porządku w miejscu wykonywania świadczeń,
4. zachowania w tajemnicy informacji dotyczących Fundacji „ Salus Homini”, Hospicjum Domowego NZOZ „ Medicus” w Nakle oraz danych przetwarzanych przez te podmioty,
5. prawidłowego użytkowania i poszanowania mienia, z którego korzysta w toku wykonywania świadczeń,
6. postępowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego i ustalonymi w CW zwyczajami,
7. poszanowania godności, wolności i przekonań innych osób, a w szczególności pacjentów, hospicjum, członków rodzin oraz pracowników i wolontariuszy,
8. tworzenia dobrego wizerunku CW, Fundacji „ Salus Homini” i Hospicjum Domowego NZOZ „ Medicus” w Nakle w toku wykonywania świadczeń,
9. uzyskania zgody koordynatora na uczestnictwo w działaniach Fundacji „ Salus Homini” i Hospicjum Domowego NZOZ „ Medicus” skierowanych wobec osób trzecich.

§5

Fundacja „ Salus Homini” może:

1. przedłożyć na prośbę wolontariusza pisemną opinię o wykonywaniu świadczeń,
2. pokrywać inne koszty poniesione przez wolontariusza w związku z działalnością w ramach CW.

§6

Do zadań wolontariusza akcyjnego należy:

1. organizowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnych,
2. uczestniczenie w bieżącej działalności CW, Fundacji „ Salus Homini”,
3. wykonywanie czynności określonych w porozumieniu.

§7

Szczegółowe zasady wykonywania świadczeń przez wolontariusza oraz zakres, sposób i czas ich wykonywania określa porozumienie zawierane pomiędzy wolontariuszem a Fundacją „ Salus Homini”.

§8

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Fundacji „ Salus Homini”.

§9

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz w porozumieniu zawartymi z wolontariuszem stosuje się przepisy ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisy kodeksu cywilnego.