FUNDACJA SALUS HOMINI

 • Naglowek
 • Naglowek
 • Naglowek
 • Naglowek

Sprawozdanie z działalności Fundacji „SALUS HOMINI”

w 2008 roku.

1. Dane Fundacji.

Fundacja „SALUS HOMINI” ul. Wyrzyska 19, 89-110 Sadki. Wpisana do KRS dnia 24.02.2006r. nr wpisu 0000251817; NIP: 558-17-72-651; REGON: 340144052

Zarząd Fundacji:

Prezes                                                            Artur Suppan ul. Mickiewicza 3

89-110 Sadki

Wiceprezes:                                              Dobrosława Jedynak, ul. Działkowa 3/26

89-100 Nakło nad Notecią

Wiceprezes:                                                     Marian Krzemiński ul. Wyrzyska 19

89-110 Sadki

Cele statutowe Fundacji:

Zgodnie z paragrafem 9 rozdziału II Statutu celem Fundacji jest :

1.                  Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym,

2.                  Udzielanie pomocy placówkom medycznym,

3.                  Wspieranie działań w zakresie pomocy medycznej ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków drogowych,

4.                  Świadczenie pomocy bezdomnym i bezrobotnym,

5.                  Prowadzenie profilaktyki w zakresie zaburzeń emocjonalnych i psychicznych,

6.                  Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,

7.                  Promocja i organizacja wolontariatu.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej.

Zgodnie z paragrafem 10 Rozdziału II Statutu Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej,
 2. Wyposażenie poradni specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny i inny,
 3. Zakup niezbędnych leków na potrzeby osób bezdomnych i bezrobotnych,
 4. Finansowanie kosztów leczenia rehabilitacyjnego, ambulatoryjnego i dla osób przewlekle chorych,
 5. Powołanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych,
 6. Promocja w zakresie ochrony zdrowia,
 7. Organizowanie i szkolenie wolontariatu;
 8. Organizowanie konferencji i seminariów tematycznie związanych z celami Fundacji.
 9. Akcje propagandowe i szkoleniowe w środowiskach społecznych, zawodowych i opiniotwórczych;
 10. Organizowanie działalności wydawniczej;
 11. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, i materialnych, baz rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla osób chorych,
 12. Organizowanie imprez publicznych, festynów, konkursów i zabaw, z których dochód zasili środki Fundacji;
 13. Współpracę z organizacjami pozarządowymi o zbieżnych lub podobnych celach w kraju i za granicą;
 14. Współdziałanie z samorządami i władzami terenowymi;
 15. Podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji.
 16. Udzielanie pomocy finansowej w formie stypendiów osobom niepełnosprawnym,
 17. Działania psychoedukacyjne, udzielania wsparcia psychologicznego,
 18. Organizowanie obozów, imprez turystycznych i integracyjnych dla osób chorych, ich rodzin oraz wolontariuszy.

 Fundacja „ Salus Homini” realizowała w roku 2008 swoje cele poprzez:

Ad.1.

W 2008 roku Fundacja zakupiła koncentrator tlenowy, łóżka rehabilitacyjne -2 sztuki, łóżko ortopedyczne, dwa materace pneumatyczne, statyw medyczny. Sprzęt jest nieodpłatnie użyczany  pacjentom  Hospicjum Domowego w Nakle.

Ad. 2.

W 2008 roku fundacja nie wyposażyła żadnych poradni.

Ad.3.

W roku 2008 Fundacja nie kupiła leków dla osób bezdomnych i bezrobotnych.

Ad.4.

W 2008 roku Fundacja sfinansowała zakup leków i szkieł korekcyjnych dla pacjentów Hospicjum Domowego na łączną kwotę 191,34 zł.

Ad.5.

W roku 2008 Fundacja nie powołała i nie prowadziła schroniska dla bezdomnych.

Ad. 6.

Cele statutowe zawarte w tym punkcie Fundacja realizowała poprzez działania w zakresie  projektu  dotyczącego wczesnego  wykrywania nowotworów i zmian gruźliczych. Badaniom przesiewowym – RTG płuc i badaniu ciśnienia krwi poddało się 400 osób. Projekt był finansowany  ze środków Urzędu Miasta i Gminy Nakło n. Notecią na drodze otwartego konkursu ofert. Realizowany wspólnie z NZOZ Medicus.

Ad. 7.

W roku 2008 Fundacja organizowała i szkoliła wolontariat w następujący sposób:

 • Styczeń 2008   Inauguracja działalności Centrum Wolontariatu Hospicyjnego.

CWH skupia wolontariuszy z naszego powiatu. Jego celem jest szkolenie wolontariuszy – akcyjnych i medycznych, szerzenie idei hospicyjnej na terenie powiatu- współpraca ze szkołami, lokalnymi społecznościami, mediami;, koordynowanie aktywnością wolontariuszy, pomoc pacjentom hospicyjnym i ich rodzinom, pomoc innym ciężko chorym, wspieranie osieroconych, organizowanie akcji charytatywnych i edukacyjnych.

Koordynatorzy pełnią dyżury dwa razy w miesiącu.

Wolontariuszami są ludzie w wieku od 10 lat do 50+.

Liczba wolontariuszy pomagających na mocy porozumienia w 2008 r.- 20 osób

Kilkanaście osób uczestniczy w pracach Centrum na zasadach kandydata. W akcjach edukacyjnych i charytatywnych ta liczba wzrasta do kilkudziesięciu. Systematycznie współpracujemy z harcerzami, Szkolnymi Kołami Caritas, Szkolnymi Kołami Wolontariatu, parafiami, urzędami administracji samorządowej.

 • 10. 02. 2008  Organizacja obchodów Światowego Dnia Chorego w Nakle n. Not.

Zaprosiliśmy do Nakła ks. dr Jana Kaczkowskiego, dyrektora Hospicjum w Pucku. Na obchody składały się:

-  Msza Św. koncelebrowana w DPS-ie dla pacjentów hospicjum, pensjonariuszy DPS-u i wolontariuszy,

- Msza Św. w Kościele p.w. Św. Wawrzyńca , transmitowana przez nakielskie radio z homilią wygłoszoną przez Gościa,

- Spotkanie  ks. Jana Kaczkowskiego w DPS-ie z  pracownikami  Hospicjum, DPS-u, instytucji pomagających chorym, duchowieństwem, wolontariuszami CWH i dyskusja panelowa na temat śmierci i nadziei.

Celem tego przedsięwzięcia była edukacja na temat ars moriendi i hospicjum, wsparcie pracowników instytucji pomagających ludziom w sytuacjach kryzysowych, wsparcie chorych i ich rodzin.

 • Kwiecień – październik  2008,   Pierwsze szkolenie wolontariuszy medycznych Centrum Wolontariatu Hospicyjnego w Nakle.

Projekt był realizowany ze środków Starostwa Powiatowego w Nakle. Szkolenie obejmowało 20 godzin wykładów, 39 godzin warsztatów i 20 godzin praktyk. Ukończyło je 11 osób.

Najważniejsze cele i rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektu;

- zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy i praktycznych umiejętności pomagania osobom chorym i potrzebującym.

Część z nich już pomaga profesjonalnie w Hospicjum Domowym.

- uzyskanie przez 20 osób certyfikatów pierwszej pomocy przedmedycznej, wystawionych przez Maltańska Służbę Medyczną po przebyciu szkolenia i zdaniu egzaminu. Ta część szkolenia dała uczestnikom praktyczne umiejętności potrzebne do prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

- poszerzenie grona osób edukowanych na temat idei hospicyjnej i wolontariatu hospicyjnego- akcje edukacyjne towarzyszące działaniom Kampanii, w które angażowali się uczestnicy szkolenia, akcje informacyjne w mediach- lokalna prasa, TVP Bydgoszcz.

- tworzenie szkolnych kół wolontariatu hospicyjnego. Promowanie idei wolontariatu hospicyjnego- medycznego i akcyjnego- wśród uczniów i grona pedagogicznego szkół powiatu nakielskiego. Edukacja na temat choroby, umierania i sposobów pomagania ludziom w tego rodzaju sytuacjach.

- integracja środowiska wolontariuszy- w gronie są osoby czynne zawodowo: nauczyciele, lekarze, studenci, uczniowie, emeryci, itd.

 • Zorganizowanie i przeprowadzenie V Ogólnopolskiej Kampanii „ Hospicjum to też  Zycie” na terenie Powiatu Nakielskiego.

Fundacja po raz trzeci brała udział w ogólnopolskiej Kampanii, co skutkuje również konkretną pomocą  dla chorych i CW.

Projekt obejmował zorganizowanie i przeprowadzenie:

konferencji „ Wolontariat hospicyjny- możesz dużo zrobić i .. dużo otrzymać”. Konferencja zorganizowana przez wolontariuszy Centrum ze współpracującymi szkołami- I LO, ZSP im. Staszica  adresowana była do uczniów i przedstawicieli grona pedagogicznego szkół powiatu nakielskiego. Brało w niej udział przeszło stu uczestników. Celem było poszerzenie świadomości odbiorców na temat sposobów pomagania ludziom ciężko chorym i ich rodzinom, rozpropagowanie wolontariatu hospicyjnego w szkołach. Efektem zgłaszanie się nowych wolontariuszy do pracy.

Konferencji towarzyszyły targi wolontariatu, gdzie swoje stoiska zaprezentowało sześć organizacji z terenu powiatu.

kwesty  na rzecz pacjentów hospicjum i ich rodzin, zorganizowana i przeprowadzona przez wolontariuszy Centrum, uczniów, harcerzy, nauczycieli, sołtysów na terenie 12 kościołów powiatu nakielskiego. Zebrano 7.897,54 zł.

AD. 8, 9.

Cele zawarte w tych punktach Statutu Fundacja realizowała poprzez działania opisane wyżej.

Ad. 10.

W roku 2008 Fundacja nie organizowała działalności wydawniczej.

Ad. 11.

Fundacja pozyskiwała środki poprzez:

- organizację kwest w ramach V Ogólnopolskiej Kampanii „ Hospicjum to też Życie”,

- sprzedaż cegiełek,

- darowizny osób fizycznych i prawnych,

- dotacje celowe ze Starostwa Nakielskiego i Urzędu Miasta i gminy Nakło – projekty realizowane na drodze konkursu ofert oraz z Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku – wyprawka dla dzieci osieroconych.

Ad. 12.

W roku 2008 Fundacja nie organizowała dochodowych imprez publicznych.

Ad. 13.

Fundacja współpracuje z Fundacją Hospicyjną w Gdańsku biorąc aktywny udział w jej programach: Kampanii „ Hospicjum to też Życie”, „ Lubię pomagać” , co owocuje wsparciem finansowym dla dzieci osieroconych ,  materialnym dla pacjentów Hospicjum Domowego, szkoleniami dla koordynatorów wolontariatu. W realizacji projektów współpracujemy z Maltańską Służbą Medyczną w Bydgoszczy.

Na terenie Powiatu Nakielskiego współpracuje ze Szkolnymi Kołami Wolontariatu, Szkolnym Caritasem, Biurem Porad Obywatelskich, PCK, parafiami, harcerzami, Domem Pomocy Społecznej.

Efektem  współpracy z placówkami pedagogicznymi jest zwiększenie wiedzy uczniów i nauczycieli na temat idei hospicyjnej, angażowanie się nowych wolontariuszy, przeprowadzanie akcji na rzecz chorych terminalnie na terenie szkół oraz udział przedstawicieli grona pedagogicznego w szkoleniach organizowanych przez Fundację Hospicyjną w Gdańsku w ramach akcji „ Umierać po ludzku” / FH i Gazeta Wyborcza/.

Ad. 14.

Fundacja współpracuje z Urzędem Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Starostwem Nakielskim, sołectwami.

Realizowaliśmy dwa projekty finansowane ze środków Urzędu Gminy i Starostwa Nakielskiego/ opisane wyżej/

Ad. 15.

Fundacja współpracuje z lokalnymi mediami – prasą : Czas Nakielski, Powiat Nakielski, Express Bydgoski oraz Radio Nakło.

W roku 2008 TVP Bydgoszcz zamieściła informację na temat przebiegu Kampanii na terenie Nakła. Koordynatorki wolontariatu były gośćmi programu informacyjnego.

Prowadzimy stronę internetową www.salushomini.pl. Informacje na temat działań Fundacji można znaleźć również na stronie www.hospicja.pl.

Działalność informacyjna jest ważną stroną działania Fundacji, spełniając rolę edukacyjną na temat problematyki hospicyjnej i wolontaryjnej.

Ad. 16.

W roku 2008 Fundacja nie udzieliła pomocy finansowej w formie stypendiów osobom niepełnosprawnym.

Ad. 17.

Działania psychoedukacyjne opisane w punkcie 7.

Fundacja realizuje udzielanie wsparcia i działania psychoedukacyjne również poprzez:

-pomoc dzieciom  osieroconym

Spotkania grupy wsparcia odbywają się raz w miesiącu i były prowadzone przy współudziale wolontariuszy. W 2008 korzystało z tej formy pomocy 15 dzieci.

Indywidualna pomoc w nauce świadczona dzieciom przez wolontariuszy.

Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci osieroconych z rodzinami.

Wsparcie indywidualne i psychoedukacja dla opiekunów dzieci z grupy wsparcia.

Udział dzieci z grupy wsparcia i wolontariuszy w pielgrzymce do Górki Klasztornej- 31 maja 2008 r.

Ad. 18.

W roku 2008 Fundacja zorganizowała spotkania integracyjne dla wolontariuszy:

 • Spotkanie w Sucharach połączone z Mszą Św. I nauką dla pomagających
 • Spotkanie integracyjne zespołu Hospicjum Domowego i wolontariuszy medycznych- XII 2008
 • Wigilię – XII 2008

Integracyjny wymiar  miały również spotkania z ks. Dr Janem Kaczkowskim, w którym brali udział również pacjenci Hospicjum, pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej i wolontariusze CWH.

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

1)         Praktyka lekarska – 85.12.Z (PKD 2004),

2)         Działalność fizjoterapeutyczna – 85.14.A (PKD 2004),

3)         Działalność paramedyczna – 85.14.E (PKD 2004),

4)         Działalność pielęgniarek i położnych – 86.14.C (PKD 2004),

5)         Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna – 85.14.D (PKD 2004),

6)         Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży – 85.31.A (PKD 2004),

7)         Pomoc społeczna pozostała z zakwaterowaniem – 85.31.B (PKD 2004),

8)         Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – 85.32.B (PKD 2004).

Działalność gospodarcza zostanie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. Zarząd złoży w tym zakresie stosowny wniosek.

4. Odpisy Uchwał Zarządu Fundacji

Lp.

Numer uchwały

Data podjęcia uchwały

Zakres merytoryczny uchwały

1

1/2008

16.12.2008 r.

w sprawie zmiany Statutu Fundacji

2

2/2008

16.12.2008 r.

w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Fundacji

3

1/2008

09.12.2008 r.

w sprawie zmiany Statutu Fundacji

4

2/2008

09.12.2008 r.

w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Fundacji

5

1/2008

27.10.2008 r.

w sprawie zmiany Statutu Fundacji

6

2/2008

27.10.2008 r.

w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Fundacji

7

1/2008

17.07.2008 r.

w sprawie zmiany Statutu Fundacji

8

2/2008

17.07.2008 r.

w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Fundacji

Powołane powyżej uchwały znajdują się w aktach rejestrowych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy – Rejestr Fundacji.

5. Informacja o wysokości uzyskanych w 2008 roku przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł, odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń

A.

Przychody z działalności statutowej

2007 rok

Struktura w %

2008 rok

Struktura w %

43.483,97

87,86

56.277,73

99,97

I.

Składki brutto określone statutem

0,00

0,00

0,00

0,00

II.

Inne przychody określone statutem

43.483,97

87,86

56.277,73

99,97

1.

Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

6.992,50

14,13

6.900,00

12,26

1.1.

Dotacja Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią

2.402,50

4,85

2.500,00

4,44

1,2.

Dotacja Urzędu Gminy w Nakle nad Notecią

3.000,00

6,06

2.500,00

4,44

1.3.

Dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Dotacja Hospicjum w Gdańsku „FUNDUSZ DLA DZIECI OSIEROCONYCH”

1.590,00

3,22

1.900,00

3,38

2.

Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

30.755,00

62,14

38.228,00

67,91

2.1.

Pozostałe przychody związane z działalnością odpłatną pożytku publicznego

30.755,00

62,14

38.228,00

67,91

3.

Pozostałe przychody realizacji zadań statutowych

5.736,47

11,59

 

11.149,73

 

19,81

3.1.

Darowizny pieniężne osób fizycznych

3.736,47

7,55

8.353,15

14,84

3.2.

Darowizny pieniężne osób prawnych

2.000,00

4,04

2.796,58

4,97

3.3.

Darowizny rzeczowe osób fizycznych

 

 

 

 

3.4.

Darowizny rzeczowe osób prawnych i innych organizacji

0,00

0

0,00

0,00

3.5.

Wpłaty 1 % podatku na organizacje pożytku publicznego

0,00

0,00

0,00

0,00

B.

Pozostałe przychody

6.000,00

12,12

0,55

0,00

I.

Refundacje, odszkodowania, pozostałe przychody

6.000,00

12,12

0,55

0,00

C.

Przychody finansowe

8,22

0,02

14,87

0,03

 

Razem przychody

49492,19

100,00

56.293,15

100,00

6. Informacja o poniesionych w 2008 roku kosztach

A.

Koszty realizacji zadań statutowych

2007 rok

Struktura w %

2008 rok

Struktura w %

12.480,81

23,22

8.350,40

21,25

I.

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

12.480,81

23,22

8.350,40

21,25

1.

Świadczenia pieniężne, w tym:

12.480,81

23,22

8.350,40

21,25

1.1.

Koszty realizacji projektu z dotacji Starostwa Powiatowego w Nakle

2.404,76

4,47

2.802,14

7,13

1.2.

Koszty realizacji projektu z dotacji Urzędu Gminy Nakło w Nakle

3.047,22

5,67

2.600,00

6,62

1.3.

Koszty realizacji projektu z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Nakle

0,00

0

0,00

0

1.4.

Koszty realizacji projektu z dotacji Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku

1.601,76

2,98

1913,19

4,87

1.11.

Pozostałe koszty

5.427,07

10,10

1.035,07

2,63

B.

Koszty administracyjne

41.248,98

76,78

30.948,43

78,75

1.

Zużycie materiałów i energii

44,26

0,08

1.412,13

3,59

2.

Usługi obce

21.642,60

40,28

25.850,17

65,78

3.

Podatki i opłaty

2.117,00

3,94

1.343,15

3,42

4.

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

8.860,32

16,50

200,00

0,51

5.

Amortyzacja

0,00

0

1.813,06

4,61

6.

Pozostałe

8.584,80

15,98

329,92

0,84

C.

Koszty finansowe

0,00

0

0,00

0

 

Razem koszty

53.729,79

100,00

1 306 704,06

100,00

Na dzień 31.12.2008 roku Fundacja „SALUS HOMINI” posiada rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią:

Konto główne:  75 8179 0009 0025 2861 2000 0020
Konto "Hospicjum": 968 179 0009 0025 2861 2000 0030

7. Informacja o:

a) Liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.

Fundacja w 2008 roku zatrudniała osoby w ramach kontraktu.

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.

Łączna kwota wynagrodzeń – 18.646,45 zł .

c) Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą  z podziałem na wynagrodzenia, premie, i inne świadczenia.

Członkowie Zarządu Fundacji pracują społecznie, nie pobierając żadnego wynagrodzenia.

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów o dzieło.

W 2008 roku wydatki te wyniosły 1.005,00 zł.

e) Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:

W roku 2008 Fundacja „ Salus Homini” nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.

f) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych

Fundacja nie posiada lokat bankowych w tym okresie sprawozdawczym

g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:

Fundacja „SALUS HOMINI” nie posiada żadnych obligacji, udziałów ani akcji.

h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie

W 2008 roku Fundacja „SALUS HOMINI” nie nabyła żadnych nieruchomości.

i) Nabyte pozostałe środki trwałe

W 2008 roku Fundacja „SALUS HOMINI”  nabyła środki trwałe o wartości łącznej 15.289,00  zł,

j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

Aktywa Fundacji „SALUS HOMINI” na dzień 31.12.2008:

A.

AKTYWA TRWAŁE, w tym:

15.611,94

I.

Wartości niematerialne i prawne netto

0,00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:

15.611,94

II.1.

Środki trwałe

15.611,94

II.2.

Środki trwałe w budowie

 

III.

Należności długoterminowe

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

0,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

B.

AKTYWA OBROTOWE, w tym:

 

I.

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

 

II.

Należności krótkoterminowe

3.516,00

III.

Inwestycje krótkoterminowe, w tym:

 

III.1.

Środki pieniężne

7.987,00

III.2.

Pozostałe aktywa finansowe

0,00

C.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

0,00

 

Suma bilansowa

27.114,94

Pasywa Fundacji „SALUS HOMINI” na dzień 31.12.2008

A.

FUNDUSZE WŁASNE

22.288,83

I.

Fundusz statutowy

2.000,00

II.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

20.288,83

1.

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

16.994,32

2.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

0,00

B.

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

4.826,11

I.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów

 

II.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

4.826,11

1.

Kredyty i pożyczki

0,00

2.

Inne zobowiązania

 

3.

Fundusze specjalne

 

III.

Rezerwy na zobowiązania

0,00

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

0,00

1.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

0,00

2.

Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

 

Suma bilansowa

27.114,94

Informacje o zobowiązaniach Fundacji „SALUS HOMINI” na dzień 31.12.2008 roku:

W roku 2008 Fundacja nie miała żadnych zobowiązań

Rozliczenia międzyokresowe przychodów oraz inne rozliczenia międzyokresowe:

Nie dotyczy

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe . usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne/ oraz o wyniku finansowym tej działalności.

W roku 2008 Fundacja nie prowadziła takiej działalności.

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych

Fundacja „SALUS HOMINI” w 2008 roku prowadziło rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenia i o dzieło. W 2008 roku stowarzyszenie w I Urzędzie Skarbowym w Nakle nad Notecią złożyło deklarację CIT – 8 za 2007 rok oraz PIT 4R za 2007 rok. Deklaracje CIT 8 za 2007 rok oraz PIT 4R za 2007 rok zostały złożone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w 2008 roku

10. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w fundacji  w 2008 roku

W 2008 roku przeprowadzona została jedna kontrola zewnętrzna.:

 • 9 X 2008, przez Starostwo Powiatowe w Nakle n./ Notecią, w zakresie prawidłowości realizacji zadania oraz wykorzystania dotacji przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Nakle n. Notecią na zadanie pn. „ Szkolenie wolontariuszy hospicyjnych w Centrum Wolontariatu Hospicyjnego w Nakle n. Notecią”. Kontrola nie wykazała żadnych naruszeń , zadanie było wykonywane zgodnie