FUNDACJA SALUS HOMINI

 • Naglowek
 • Naglowek
 • Naglowek
 • Naglowek

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „SALUS HOMINI”

w 2010 roku.

1. DANE FUNDACJI.

Fundacja „SALUS HOMINI” ul. Wyrzyska 19, 89-110 Sadki. Wpisana do KRS dnia 24.02.2006r. nr wpisu 0000251817; NIP: 558-17-72-651; REGON: 340144052

ZARZĄD FUNDACJI:

Prezes                                     Dobrosława Jedynak, ul. Działkowa 3/26

89-100 Nakło nad Notecią

Wiceprezes:                                                 Artur Suppan ul. Mickiewicza 3

89-110 Sadki

Wiceprezes:                                                 Marian Krzemiński ul. Wyrzyska 19

89-110 Sadki

CELE STATUTOWE FUNDACJI:

Zgodnie z paragrafem 9 rozdziału II Statutu celem Fundacji jest :

1.                  Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym,

2.                  Udzielanie pomocy placówkom medycznym,

3.                  Wspieranie działań w zakresie pomocy medycznej ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków drogowych,

4.                  Świadczenie pomocy bezdomnym i bezrobotnym,

5.                  Prowadzenie profilaktyki w zakresie zaburzeń emocjonalnych i psychicznych,

6.                  Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,

7.                  Promocja i organizacja wolontariatu.

2. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ.

Zgodnie z paragrafem 10 Rozdziału II Statutu Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej,
 2. Wyposażenie poradni specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny i inny,
 3. Zakup niezbędnych leków na potrzeby osób bezdomnych i bezrobotnych,
 4. Finansowanie kosztów leczenia rehabilitacyjnego, ambulatoryjnego i dla osób przewlekle chorych,
 5. Powołanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych,
 6. Promocja w zakresie ochrony zdrowia,
 7. Organizowanie i szkolenie wolontariatu;
 8. Organizowanie konferencji i seminariów tematycznie związanych z celami Fundacji.
 9. Akcje propagandowe i szkoleniowe w środowiskach społecznych, zawodowych i opiniotwórczych;
 10. Organizowanie działalności wydawniczej;
 11. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, i materialnych, baz rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla osób chorych,
 12. Organizowanie imprez publicznych, festynów, konkursów i zabaw, z których dochód zasili środki Fundacji;
 13. Współpracę z organizacjami pozarządowymi o zbieżnych lub podobnych celach w kraju i za granicą;
 14. Współdziałanie z samorządami i władzami terenowymi;
 15. Podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji.
 16. Udzielanie pomocy finansowej w formie stypendiów osobom niepełnosprawnym,
 17. Działania psychoedukacyjne, udzielania wsparcia psychologicznego,
 18. Organizowanie obozów, imprez turystycznych i integracyjnych dla osób chorych, ich rodzin oraz wolontariuszy.

Fundacja „ Salus Homini” realizowała w roku 2010 swoje cele poprzez:

Ad.1.

W 2010 roku Fundacja zakupiła łóżko elektryczne rehabilitacyjne Dali BURMEIER  z materacem, pompę strzykawkową i trzy pulsoksymetry. Łączny koszt- 6825,00 zł. Sprzęt jest nieodpłatnie użyczany  pacjentom  Hospicjum Domowego NZOZ Medicus w Nakle.

Ad. 2.

W 2010  roku Fundacja nie wyposażyła żadnych poradni.

Ad.3.

W roku 2010  Fundacja nie kupiła leków dla osób bezdomnych i bezrobotnych.

Ad.4.

W 2010  roku Fundacja sfinansowała zakup leków  dla pacjentów Hospicjum Domowego, dowiezienie chorego na leczenie, zakup okularów optycznych oraz dofinansowano zakup łóżka rehabilitacyjnego.  Łączna kwota- 1257,32 zł.

Ad.5.

W roku 2010 Fundacja nie powołała i nie prowadziła schroniska dla bezdomnych.

Ad. 6.

W roku 2010  Fundacja nie prowadziła działalności z zakresu promocji zdrowia.

Ad. 7.

W roku 2010 Fundacja organizowała i szkoliła wolontariat w następujący sposób:

 • Styczeń  - grudzień 2010  Działalności Centrum Wolontariatu Hospicyjnego.

CWH skupia wolontariuszy z naszego powiatu. Jego celem jest szkolenie wolontariuszy – akcyjnych i medycznych, szerzenie idei hospicyjnej na terenie powiatu- współpraca ze szkołami, lokalnymi społecznościami, mediami;, koordynowanie aktywnością wolontariuszy, pomoc pacjentom hospicyjnym i ich rodzinom, pomoc innym ciężko chorym, wspieranie osieroconych, organizowanie akcji charytatywnych i edukacyjnych.

Koordynatorzy pełnią dyżury dwa razy w miesiącu.

Wolontariuszami są ludzie w wieku od 10 lat do 50+.

Liczba wolontariuszy pomagających na mocy porozumienia w 2010 r.- 35 osób

Kilkanaście osób uczestniczy w pracach Centrum na zasadach kandydata. W akcjach edukacyjnych i charytatywnych ta liczba wzrasta do kilkudziesięciu. Systematycznie współpracujemy z harcerzami, Szkolnymi Kołami Caritas, Szkolnymi Kołami Wolontariatu, parafiami, urzędami administracji samorządowej. W roku sprawozdawczym  dołączyło koło wolontariatu z ZSP w Samostrzelu oraz Drużyna „ Nieprzetartego Szlaku” Hufca Nakielskiego.

 • 11. 02. 2010  Organizacja obchodów Światowego Dnia Chorego w Nakle n. Not.

Tego dnia odbyła się uroczysta Msza Św. połączona z udzieleniem Sakramentu Chorych.

W przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości brali czynny udział wolontariusze CW oraz uczniowie i pedagodzy SP nr 2 w Nakle, harcerze z drużyny „Nieprzetartego Szlaku” i inni.

Na Mszę Św. zaproszeni byli pacjenci Hospicjum Domowego oraz wszyscy chorzy z terenu miasta

i okolic.

Msza Św. była transmitowana  przez Radio Naklo. Pozwoliło to na uczestniczenie w liturgii chorym , którym stan zdrowia nie pozwolił na bezpośredni udział.

 • Kwiecień – październik  2010,   trzecia edycja  szkolenia kandydatów na  wolontariuszy medycznych Centrum Wolontariatu Hospicyjnego w Nakle.

Projekt był realizowany ze środków Starostwa Powiatowego w Nakle w części „ Kursu podstawowego”, który obejmował 21 godzin warsztatów, 4 godziny wykładów oraz 20 godzin praktyk w DPSie. Kurs ukończyły 24 osoby.

18 osób kontynuowało szkolenie, realizowane ze środków własnych Fundacji , uzyskując certyfikat medycznego wolontariusza hospicyjnego.

16 osób uzyskało certyfikatu pierwszej pomocy przed-medycznej, wystawianego przez Maltańską Służbę Medyczną i uznawanego przez European Resuscitation Council i European Union Standards on FIRST AID, 2 osoby uzyskały zaświadczenie odbycia Kursu

 • Grudzień 2010 rok- około 100 osób wzięło udział w organizowanym na drodze otwartego konkursu ofert „ I Powiatowym Święcie Wolontariatu”. Projekt współorganizowany był we współpracy z Referatem Promocji Starostwa Nakielskiego. Za działalność wolontariacką wyróżniono dyplomem i statuetką 51 osób indywidualnych i 5 grup spośród zgłoszonych 126 kandydatur.
 • Szkolenia z terapii zajęciowej : „Tańczące nitki” oraz nauka wykonywania ozdób z filcu przeprowadzane w ramach dyżurów Centrum Wolontariatu Hospicyjnego.

Za działalność Centrum Wolontariatu Hospicyjnego Fundacja została wyróżniona prestiżową Nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego „ Rodzynki z poza rządówki”.

Ad. 8 i 9.

 • Zorganizowanie i przeprowadzenie VII Ogólnopolskiej Kampanii „ Hospicjum to też  Zycie” na terenie Powiatu Nakielskiego.

Fundacja po raz piąty  brała udział w ogólnopolskiej Kampanii poświęconej dzieciom osieroconym. Wydarzenia Kampanii :

o       9 X – spektakl „Poczekalnia” wyreżyserowany przez wolontariuszkę CW. Przygotowanie- NOK, UTW.

o       Akcja informacyjna na temat żałoby i osierocenia dzieci.

o       Konkurs dla dzieci „Słonik mój przyjaciel” ( NOK z filią w Potulicach)

o       7 XII- spotkanie mikołajkowe dla dzieci osieroconych i ich opiekunów ( 13 dzieci, 7 opiekunów) , przygotowane i przeprowadzone przez 7 wolontariuszy CW.

o       Sprzedaż cegiełek- 360,00 zł

Ad. 10.

W roku 2010 Fundacja nie organizowała działalności wydawniczej.

Ad. 11.

Fundacja pozyskiwała środki poprzez:

- organizację kwest: „ Żonkil dla Hospicjum”:  5.552,42 zł

- sprzedaż cegiełek : 1998,00 zł

-  darowizny osób fizycznych i prawnych: 3.189,45 zł

- dotacje celowe ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego,

Starostwa Nakielskiego oraz Urzędu Miasta i Gminy Nakło – projekty realizowane na drodze

konkursu ofert oraz z Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku –  Fundusz Dzieci Osieroconych: 8.445,50zł

nawiązki sądowe – 300,00 zł

nagroda Marszałka Województwa w konkursie „ Rodzynki z poza rządówki’– 2.250,00 zł

- 1% - 5.222,90 zł ( w roku sprawozdawczym zakupiono sprzęt o łącznej wartości 4125,00 zł, po-

została kwota – 1097,90 została przeniesiona na rok 2011)

Ad. 12.

W roku 2010  Fundacja nie organizowała dochodowych imprez publicznych.

Ad. 13.

Fundacja nadal współpracuje z Fundacją Hospicyjną w Gdańsku biorąc aktywny udział w jej programach: Kampanii „ Hospicjum to też Życie”, „ Lubię pomagać” , co owocuje wsparciem finansowym dla dzieci osieroconych ,  materialnym dla pacjentów Hospicjum Domowego, szkoleniami dla koordynatorów wolontariatu i wolontariuszy. W realizacji projektów współpracujemy z Maltańską Służbą Medyczną w Bydgoszczy.

Na terenie Powiatu Nakielskiego współpracuje ze Szkolnymi Kołami Wolontariatu, Szkolnym Caritasem, Biurem Porad Obywatelskich, PCK, parafiami, harcerzami, Domem Pomocy Społecznej, Powiatową Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Nakle.

Efektem  współpracy z wymienionymi instytucjami jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej idei hospicyjnej, chorych i ich rodzin oraz angażowanie się w pracę CW nowych wolontariuszy. Zacieśnia się również współpraca ze szkołami regionu.

Ad. 14.

Fundacja współpracuje z Urzędem Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Starostwem Nakielskim.

Realizowaliśmy trzy  projekty finansowane ze środków Urzędu Miasta i  Gminy Nakło , Starostwa Nakielskiego/ opisane wyżej/ oraz Fundacji Hospicyjnej z Gdańska.

Ad. 15.

Fundacja współpracuje z lokalnymi mediami – prasą : Czas Nakielski, Powiat Nakielski, Express Bydgoski oraz Radio Nakło.

Prowadzimy stronę internetową www.salushomini.pl. Informacje na temat działań Fundacji można znaleźć również na stronie www.hospicja.pl. oraz miesięczniku wydawanym przez Fundację Hospicyjną „ Hospicjum to też Życie”.

Działalność informacyjna jest ważną stroną działania Fundacji, spełniając rolę edukacyjną na temat problematyki hospicyjnej i wolontaryjnej.

Ad. 16.

W roku 2010  Fundacja nie udzieliła pomocy finansowej w formie stypendiów osobom niepełnosprawnym.

Ad. 17.

Działania psychoedukacyjne opisane w punkcie 7.

Fundacja realizuje udzielanie wsparcia i działania psychoedukacyjne również poprzez:

 • pomoc dzieciom  osieroconym – w roku 2010 pod opieką było 27 – ro dzieci, które w zależności od potrzeb otrzymywały różnorodną pomoc

1.     Spotkania grupy wsparcia odbywały się raz w miesiącu do czerwca 2010  i były prowadzone przy współudziale wolontariuszy.

2.     Indywidualna pomoc w nauce świadczona dzieciom przez wolontariuszy.

3. Wsparcie indywidualne i psychoedukacja dla opiekunów dzieci.

4.     Wycieczka integracyjno- rekreacyjna do Torunia w ramach realizacji projektu: „ Jak mogę dobrze wykorzystać wolny czas finansowanego przez Fundację Hospicyjną w Gdańsku. Udział w niej wzięły rodziny osierocone- 17 osób i wolontariusze Fundacji.

5.     Dzień Dziecka- dzięki Fundacji Hospicyjnej z Gdańska 12-ścioro dzieci otrzymało prezenty w postaci zabawek, sprzętu sportowego oraz artykułów szkolnych, słuchacze Nakielskiego UTW ufundowali słodycze.

6.     11-ścioro dzieci otrzymało wyprawki szkolne ze środków Funduszu Dzieci Osieroconych FH z Gdańska w ramach akcji „Kolorowy piórnik”

7. Wakacyjny wypoczynek  dla dzieci osieroconych i wolontariuszy CW, projekt „ Moje

umiejętności są moją siłą” realizowany na drodze otwartego konkursu ofert  Burmis-

trza  Gminy Nakło; 18 dzieci- dzieci osierocone i młodzi wolontariusze Fundacji.

8.     Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci osieroconych z rodzinami.

Ad. 18.

W roku 2010  Fundacja zorganizowała spotkania integracyjne dla wolontariuszy:

 • I Powiatowe Święto Wolontariatu-  spotkanie wszystkich zgłoszonych wolontariuszy Powiatu Nakielskiego
 • Wigilię w Centrum Wolontariatu Hospicyjnego – XII 2010

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

W roku 2010 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

4. Odpisy Uchwał Zarządu Fundacji

Lp.

Numer uchwały

Data podjęcia uchwały

Zakres merytoryczny uchwały

1

1/2010

12.12.2010

W sprawie: utworzenia subkonta

Powołane powyżej uchwały znajdują się w aktach rejestrowych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy – Rejestr Fundacji.

5. Informacja o wysokości uzyskanych w 2010 roku przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł, odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń

A.

Przychody z działalności statutowej

2009 rok

Struktura w %

2010 rok

Struktura w %

22.619,43

99,97

26.975,27

99,97

I.

Składki brutto określone statutem

0,00

0,00

0,00

0,00

II.

Inne przychody określone statutem

22.619,43

99,97

26.975,27

99,97

1.

Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Dotacja Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią

2.745,00

12,13

5.500,00

20,39

1,2.

Dotacja Urzędu Gminy w Nakle nad Notecią

1.990,13

8,80

1.750,00

6,49

1.3.

Dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

5.899,29

26,07

0,00

0

1.4.

Dotacja Hospicjum w Gdańsku „FUNDUSZ DLA DZIECI OSIEROCONYCH”

5.400,00

23,87

1.195,50

4,43

2.

Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Pozostałe przychody związane z działalnością odpłatną pożytku publicznego

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Pozostałe przychody realizacji zadań statutowych: zbiórki, nawiązki, cegiełki

5.934,87

 

26,23

9.806,87

 

36,36

3.1.

Darowizny pieniężne osób fizycznych

650,14

2,87

250,00

0,93

3.2.

Darowizny pieniężne osób prawnych

0,00

0,00

1.000,00

3,71

3.3.

Darowizny rzeczowe osób fizycznych

 

 

 

 

3.4.

Darowizny rzeczowe osób prawnych i innych organizacji

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.

Wpłaty 1 % podatku na organizacje pożytku publicznego

0,00

0,00

5.222,90

19,36

B.

Pozostałe przychody

0,00

0,00

0,00

0,00

I.

Refundacje, odszkodowania, nagrody

0,00

0,00

2.250,00

8,33

C.

Przychody finansowe

6,96

0,03

9,02

0,03

 

Razem przychody

22.626,39

100,00

26.984,29

100,00

6. Informacja o poniesionych w 2010 roku kosztach

A.

Koszty realizacji zadań statutowych

2009 rok

Struktura w %

2010 rok

Struktura w %

18.517,92

75,73

12.232,75

75,73

I.

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

0,00

0

0,00

0

1.

Świadczenia pieniężne, w tym:

16.967,46

69,39

8.494,28

69,39

1.1.

Koszty realizacji projektu z dotacji Starostwa Powiatowego w Nakle

3.175,58

12,99

5.539,14

12,99

1.2.

Koszty realizacji projektu z dotacji Urzędu Gminy Nakło w Nakle

1.990,22

8,14

1.753,86

8,14

1.3.

Koszty realizacji projektu z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Nakle

6.401,66

26,18

0,00

26,18

1.4.

Koszty realizacji projektu z dotacji Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku

5.400,00

22,08

1.201,28

22,08

1.11.

Pozostałe koszty

1.550,46

6,34

3.738,47

6,34

B.

Koszty administracyjne

5.936,03

24,27

14.360,29

24,27

1.

Zużycie materiałów i energii

15,01

0,06

174,70

0,06

2.

Usługi obce

1.432,32

5,86

5.130,27

5,86

3.

Podatki i opłaty

730,00

2,99

480,00

2,99

4.

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

0,00

0

0,00

0

5.

Amortyzacja

3.758,70

15,37

8.575,32

15,37

6.

Pozostałe

0,00

0

0,00

0

C.

Koszty finansowe

0,00

0

0,00

0

 

Razem koszty

24.453,95

100,00

26.593,04

100,00

Na dzień 31.12.2010  roku Fundacja „SALUS HOMINI” posiada rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią:

Konto główne:  75 8179 0009 0025 2861 2000 0020
Konto do nawiązek sądowych:  96 8179 0009 0025 2861 2000 0030

7. Informacja o:

a) Liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.

Fundacja w 2010  roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.

W roku 2010  Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej i nie zatrudniała pracowników.

c) Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą  z podziałem na wynagrodzenia, premie, i inne świadczenia.

Członkowie Zarządu Fundacji pracują społecznie, nie pobierając żadnego wynagrodzenia.

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów o dzieło.

W 2010  roku wydatki te wyniosły  1850,00 zł

e) Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:

W roku 2010 Fundacja „ Salus Homini” nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.

f) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych

Fundacja nie posiada lokat bankowych w tym okresie sprawozdawczym

g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:

Fundacja „SALUS HOMINI” nie posiada żadnych obligacji, udziałów ani akcji.

h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie

W 2010 roku Fundacja „SALUS HOMINI” nie nabyła żadnych nieruchomości.

i) Nabyte pozostałe środki trwałe

W 2010  roku Fundacja „SALUS HOMINI”  nabyła środki trwałe o wartości łącznej 11.010,00 zł

j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

Aktywa Fundacji „SALUS HOMINI” na dzień 31.12.2010:

A.

AKTYWA TRWAŁE, w tym:

17.283,92

I.

Wartości niematerialne i prawne netto

0,00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:

17.283,92

II.1.

Środki trwałe

17.283,92

II.2.

Środki trwałe w budowie

 

III.

Należności długoterminowe

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

0,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

B.

AKTYWA OBROTOWE, w tym:

6.538,77

I.

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

 

II.

Należności krótkoterminowe

11,50

III.

Inwestycje krótkoterminowe, w tym:

 

III.1.

Środki pieniężne

6.527,27

III.2.

Pozostałe aktywa finansowe

0,00

C.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

0,00

 

Suma bilansowa

23.822,69

Pasywa Fundacji „SALUS HOMINI” na dzień 31.12.2010

A.

FUNDUSZE WŁASNE

22.288,83

I.

Fundusz statutowy

2.000,00

II.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

21.391,52

1.

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

2.930,25

2.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

0,00

B.

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

431,17

I.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów

 

II.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

431,17

1.

Kredyty i pożyczki

0,00

2.

Inne zobowiązania

 

3.

Fundusze specjalne

 

III.

Rezerwy na zobowiązania

0,00

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

0,00

1.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

0,00

2.

Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

 

Suma bilansowa

23.822,69

Informacje o zobowiązaniach Fundacji „SALUS HOMINI” na dzień 31.12.2010 roku:

W roku 2010 Fundacja nie miała żadnych zobowiązań.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów oraz inne rozliczenia międzyokresowe:

Nie dotyczy

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe . usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne/ oraz o wyniku finansowym tej działalności.

W roku 2010 Fundacja nie prowadziła takiej działalności.

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych

Fundacja „SALUS HOMINI” w 2010 roku prowadziła rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu zaliczek                 na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło.   W 2010 roku Fundacja w  Urzędzie Skarbowym w Nakle nad Notecią złożyła deklarację CIT – 8 za 2009 rok oraz PIT 4R za 2009 rok. Deklaracje CIT 8 za 2009 rok oraz PIT 4R za 2009 rok zostały złożone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w 2010 roku.

10. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w fundacji  w 2010 roku

W 2010 roku przeprowadzona nie została przeprowadzona żadna  kontrola zewnętrzna.